به طور کلی من کودکان و نوجوانان زیر 10-12 سال را در زمین های عمومی به صورت خصوصی و رایگان نگهداری می کنم، اما به طور مستقل و مسئولیت من بدون همکاری با شهر ویستبادن.

 

بنابراین از سال 2008 من دوست دارم با بچه های خوب که داوطلبانه می خواهند به من بپیوندند، اگر من از والدین خودم مطلع هستم یا اگر والدینشان علیه آن صحبت نکنند.

 

مفهوم من در مورد فعالیت های بازی این است که همه بچه ها به من اعتماد دارند، مخصوصا با امضاهای والدین غایبشان، فقط در گروه کودکان من محافظت می شوند.

 مراقبت از کودکان

در زمین بازی

 

 در اصل من فقط از بچه های زیر مراقبت می کنم:

 

بچه ها با امضای پدر و مادر فقیر به من سپرده شدند.

کودکان همراه با والدین خود که در محل حضور دارند.

کودکان پناهندگان که قبلا به من یا دوستان خوبی با من شناخته شده اند.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا همیشه در مورد Pinboard من دنبال کنید.

 

با هم برای یکدیگر